List

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายต่างจากผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อต่างกันอย่างไร

• ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรียใต้วงแขน
• ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อช่วยลดการไหลของเหงื่อและลดจำนวนแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นจากเหงื่อ
• ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อช่วยลดเหงื่อ
• ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายช่วยปกป้องคุณจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (หลายชั่วโมง)
• ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อช่วยปกป้องคุณจากเหงื่อได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (หลายชั่วโมง)